سالن سنگنوردی فدک

سالن سنگنوردی فدک

تماس با مربی مربوط

۰۲۱۲۲۳۸۰۷۳۶

سالن سنگنوردی فدک

سالن سنگنوردی فدک یکی از بهترین و استانداردترین سالن های سنگنوردی و صخره نوردی تهران است.

آقایان :روزهای زوج  /  بانوان:روزهای فرد ساعت 15 الی 21

 

تماس با مربی مربوط

۰۲۱۲۲۳۸۰۷۳۶

آدرس سالن سنگنوردی فدک :

تجریش،خیابان اسکویی،خیابان شکوفه
0.0